Välkommen till CFK Konsult

Rekrytering av ingenjörer; nyckelpersoner inom bygg/fastighet och anläggning.

Nyheter:

Byggföretag om rekrytering

Arbetsförmedlingens färska prognos för de kommande två åren visar att sysselsättningen kommer att öka med 20.000 personer. Främst är det inom byggnadsverksamheten och privata tjänster som efterfrågan ökar. Byggvärlden frågade några byggföretag om hur de jobbar med rekrytering.

Martin Abenius, HR-chef Sverige, Veidekke entreprenad:

Har ni svårt att hitta rätt personal?
-Vi har svårt att hitta erfarna ingenjörer, kombinationen rätt utbildning och lagom/tillräcklig erfarenhet är svår.

Hur gör ni för att rekrytera?
-Annonsering, rekryteringsbolag, headhunters, nätverksrekrytering

Har ni planer på att hitta nya vägar för rekrytering?
-Först och främst gäller det att se över vilken kompetens som behövs nu och i framtiden. Att kompetensutveckla den personal man har är viktigare än rekrytering. Det handlar heller inte om att till varje pris fylla vakanser, det är ännu viktigare att vara väldigt noggrann med vilka man anställer. Vår målsättning är att förstärka vår position som ett attraktivt företag att arbeta i. Vi kommer jobba mer efter principen att finna de bästa talangerna och utveckla dem i vårt sätt att arbeta. Rekryteringen blir på så vis lite annorlunda. Självklart har vi behov att även rekrytera erfarna och välutbildade personer nu och i framtiden. Här är nog hårt specialiserad headhunting den bästa modellen.

Lars Mooe, vd Attacus rör & energi:

Har ni svårt att hitta rätt personal?
-Nej, det tycker jag inte.

Hur gör ni för att rekrytera?
-Både genom nätverk och annonsering i lokalpress.

Har ni planer på att hitta nya vägar för rekrytering?
-Just för tillfället räcker de traditionella vägarna.

Marcus Carlbaum, Högsbo plåtslageri:

Har ni svårt att hitta rätt personal?
-Ja.

Hur gör ni för att rekrytera?
-Tidningsannonser. Vi har även provat Arbetsförmedlingen, men det gick inget vidare. Då blev vi kontaktade av många som inte hade kompetens.

Har ni planer på att hitta nya vägar för rekrytering?
Vi är öppna för det, men just nu söker vi inte personal.

Marie Reifeldt, HR-chef NCC Construction Sverige:

Har ni svårt att hitta rätt personal?
-Det beror på vilken yrkeskategori vi pratar om. NCC har ett starkt arbetsgivarvarumärke och många vill därför arbeta hos oss. Vi kan märka att det finns brist inom vissa yrken till exempel erfarna platschefer och projekteringsledare.

Hur gör ni för att rekrytera?
– Vi använder oss av olika rekryteringskanaler – vår interna och externa hemsida, annonsering i dagspress, facktidningar och nätsajter samt att vi ofta använder oss av NCC-medarbetares kontakter/nätverk. Ibland samarbetar vi i rekryteringsärenden med externa rekryterings- och searchfirmor. Ett annat område som är viktigt för oss när det gäller långsiktig kompetensförsörjning är att hålla kontakt med skolor såsom universitet/höskolor såväl som gymnasie- och KY-utbildningsinstanser.

Har ni planer på att hitta nya vägar för rekrytering?
-Det blir mer och mer intressant att använda olika nätsajter för att komma i kontakt med intressenter.

Tina Björkman, personalansvarig, OF bygg:

Har ni svårt att hitta rätt personal?
OF Bygg har haft lätt att rekrytera duktig personal då vi har ett stort antal sökanden. Den yrkesgrupp vi har svårast att rekrytera till är erfarna platschefer på grund av brist på personer med rätt erfarenhet och utbildning.

Hur gör ni för att rekrytera?
Vi använder oss av flera kanaler såsom nätverk och annonsering för att nå ut till potentiella medarbetare.

Har ni planer på att hitta nya vägar för rekrytering?
Vi försöker att utöka samarbetet med gymnasie- och högskolorna i Umeå för att säkra arbetskraft framöver.

John Söderberg, vd BTH Bygg AB

Har ni svårt att hitta rätt personal?
BTH Bygg har en expansiv expansions plan och kommer att omsätta 1.000 Msek 2015 vilket kan jämföras med 720 Msk 2011. Detta innebär att vi ska nyrekrytera 60-70 nya medarbetare de närmaste tre åren. Det är idag konkurrens om bra medarbetare och vi märker att det är svårt att rekrytera framförallt Platschefer och till kalkyl/inköp.

Hur gör ni för att rekrytera?
Vi samarbetar i ett search projekt med HRM samt använder egna kanaler för att hitta kandidater. Vi tar även in arbetsledare med tidigare arbetslivserfarenhet från olika yrkesskolor varje år.

Vi har även prövat en webb baserad rekryteringskampanj www.tjuvtitta.nu där man via kamera kunde följa en medarbetare under dess arbetsdag.

Har ni planer på att hitta nya vägar för rekrytering, i så fall vilka?
Vi kommer att annonsera via olika kanaler ute i landet för att hitta bra platschefer där vi kan erbjuda bostad i Stockholm.

Byggvärlden

Oklar tolkning ger dålig kvalité inom bygg- och anläggning

Vad menas egentligen med fackmässighet? Aktörerna i bygg- anläggningsbranschen har olika syn på termen, vilket kan leda till oenighet om vad som kan förväntas av ett anbud. ”Det är milsvid skillnad i hur beställare och entreprenörer definierar begreppet”, säger Pim Polesie, uppdragsforskare på Chalmers.

En studie gjord av Chalmersstudenter på uppdrag av EU-projektet Skandinavisk Infrastrukturkompetens (SIK) har visat att begreppet ”fackmässig” som används vid upphandlingar inom bygg- och anläggningsbranschen helt saknar en gemensam definition.

Studien visar att det finns ett stort behov av att definiera begreppet fackmässig. Idag tolkas det på olika sätt av entreprenörer, beställare och utförare av arbeten, vilket kan leda till försämrad kvalitet på jobben, problem med säkerheten på arbetsplatsen, prisdumpning och svårigheter att kontrollera utfört arbete.

Bakgrunden till studien är att Trafikverket inte tyckte att de fick den kvalitet som de beställt i sina projekt.

– När vi frågade Trafikverkets personal vad de menar med fackmässighet svarade de att det är detsamma som hög kvalitet. När vi sedan ställde samma fråga till utförarna, konsulter och entreprenörer, svarade de att fackmässighet är lägsta godtagbara nivå, good enough. Det var milsvid skillnad i deras definitioner av begreppet, säger Pim Polesie, uppdragsforskare på Chalmers och den som lett studien.

I AB04 står det bland annat att ”entreprenaden ska utföras fackmässigt”, och i ABT 06 beskrivs fackmässighet som att ett utförande ska “innefatta den skicklighet och fackkunskap som det finns skäl att förvänta sig av en teknisk konsult med motsvarande uppdrag att projektera”.

Men trots definitionerna uppstår ofta tvister mellan beställare och utförare.

– Beställer man en Mercedes och får en Skoda så blir man besviken. Många konflikter grundar sig i att det inte finns någon samsyn på begreppet. Alla jobb kan idag betraktas som fackmässiga, bara man har en bra jurist. Till syvende och sista är det alltid domstolen som avgör vad som anses vara fackmässigt, säger Pim Polesie.

Hur ska man lösa problemet?

– Att enas om en gemensam definition tror jag är oändligt svårt. Det bästa vore att gå ifrån begreppet fackmässighet och istället införa individuell certifiering. Då höjer man statusen och får en trappa på vad kvalitet kostar. Den som vill beställa ett projekt med högsta kvalitet får betala mer.

Pim Polesie vill understryka att problemet med att beställaren inte alltid får det han förväntar sig inte beror på bristande kompetens hos utföraren.

– Jag vill inte på något sätt anklaga byggbranschen för att inte kunna leverera enligt förväntningarna. Sverige har en byggbransch i världsklass. Den kan verkligen, men får inte alltid på grund av kostnadsdrivna faktorer.

Studien presenteras på Nordiskt Forum 2013 i Göteborg imorgon.

Susanne Bengtsson, byggvärlden

Machokultur får kompetens att fly från bygg- och anläggning

Både kvinnor och män lämnar byggbranschen för att de tröttnat på den grabbiga stämningen. Det visar en enkätundersökning bland 800 kvinnor som Byggcheferna genomfört.

Sex av tio som deltagit i undersökningen anser att det sker ett betydande kompetensbortfall på grund av upplevd grabbighet och machokultur inom byggbranschen.

– Vi visste att vi skulle få negativa svar. Men jag är lite chockerad över att det kanske är värre än vi trodde när det gäller synen på kvinnan och även andra minoriteter, säger Lars Bergqvist, ordförande på Byggcheferna.

En av fem av de som svarat och som fortfarande arbetar i byggbranschen har övervägt att lämna den på grund av den grabbiga stämningen och en tredjedel känner till andra som bytt sektor av samma skäl.

– Man kan gå in på enskilda frågor i undersökningen och tycka att det är hemskt. Men det sammantagna för mig är att vi har ett kompetensbortfall. Både kvinnor och män slutar, det är naturligtvis allvarligt. Vi har brist på kompetens och så skrämmer vi bort människor.

800 kvinnor har svarat på enkäten.

Marie Bergström på Byggvärlden