Välkommen till CFK Konsult

Rekrytering av ingenjörer; nyckelpersoner inom bygg/fastighet och anläggning.

Nyheter:

Bättre byggkonjunktur och rekryteringsbehov

Bostadsbyggandet ökar med 20 procent i år, enligt Boverkets indikatorer. När konjunkturen tar fart nästa år väntas bostadsbyggandet öka ytterligare. Men antalet nya bostäder räcker ändå inte till.

Enligt Boverkets prognos påbörjas sammanlagt 28 000 bostäder i år, varav 25 700 genom nybyggnad och 2 300 genom ombyggnad. De flesta nya bostäder är bostadsrätter, men även hyresrätter ökar.

Nästa år väntas bostadsbyggandet öka med 11 procent, jämfört med 2013. Då påbörjas cirka 31 000 bostäder, varav 29 000 genom nybyggnad och 2 000 genom ombyggnad.

De flesta bostäderna byggs i Storstockholm. Där har byggloven för flerbostadshus preliminärt ökat med 65 procent det senaste året. Men bostadsbyggandet är fortfarande för lågt för att svara mot befolkningsökningen.

Boverket bedömer att småhusbyggandet tar viss fart nästa år, men att bolånetaket gör att ökningen blir mindre än under konjunkturuppgången 2010.

Ungdomspuckeln är snart över och andra utmaningar väntar framöver. Fram till år 2020 förväntas antalet personer i åldern 19-24 år minska med cirka 135 000 eller med 17 procent. I stället kommer ålderskategorin 25-34 år att öka. Åldersgruppen 65-85 år ökar också stadigt.

Teknikkonsulter tror på vändning och ökat rekryteringsbehov!

Teknikkonsulterna är optimistiska inför det kommande året, men en vändning väntas bli långsam.

Det skriver Svenska Teknik & Designföretagen (STD) i Investeringssignalen den 30 oktober, där de lyfter fram att samtliga tre branschsektorer; teknikkonsult-, industrikonsult- och arkitektföretagen nu signalerar en vändning.

”Företagen tror på tilltagande orderingång, högre debiteringsgrader och förbättrad lönsamhet under det kommande året. De uppvisar även ett växande rekryteringsbehov. Samtidigt finns det flera indikatorer på att vändningen ännu
inte inletts och att den kommer att bli långsam”, skriver STD.

Enligt undersökningen närmar sig företagens rekryteringsintentioner nu normalnivåer.

”De flesta teknik- och industrikonsultföretag signalerar rekryteringsbehov och även arkitektföretagen uppvisar ett tilltagande rekryteringsbehov”, skriver STD.

Samtidigt lyfts en fortsatt prispress i bygg- och anläggningssektorn fram och priserna uppges vara nära kritiska nivåer, både inom offentlig upphandling och för ramavtal.

”För industrikonsulterna har man dock kunnat redovisa en positiv prisutveckling under den senaste perioden. Det är viktigt att företagen kan höja sina arvoden framöver, för att kunna bibehålla lönsamheten när beläggningsgraderna blivit så höga att de inte går att höja mycket mer”, skriver STD.

STD:s prognos pekar nu mot att bygginvesteringarna i Sverige minskar med 1 procent 2013 och ökar 2 procent 2014.

Investeringarna i bostäder spås öka 4 procent i år och fortsätta upp 3 procent nästa år, för lokaler är prognosen svagt negativ både 2013 och 2014 medan investeringarna i industribyggnader väntas falla 34 procent i år och med 10 procent 2014. För infrastruktur och övriga anläggningar är investeringsprognosen -4 procent i år och +1 procent 2014.

BI satsar 50 miljoner på säkerhet

Enligt en färsk undersökning från Luleå tekniska universitet minskade olycksfallsfrekvensen inom bygg med 3 procent jämfört med 2011. Men varje olycka är en för mycket. Nu satsar Sveriges Byggindustrier 50 miljoner kronor under en femårsperiod för att göra arbetsplatserna säkrare.

Antalet registrerade arbetsplatsolyckor inom bygg år 2012 uppgick till 1 923 (av totalt 29 071 i alla näringar) Det är en minskning med 3 procent jämfört med året innan. Skador från verktyg och redskap dominerar olycksstatistiken och utgjorde 20 procent av de registrerade olyckorna. Fall från hög höjd samt rasolyckor låg bakom ungefär 12 procent av olyckorna. Det är oroväckande att antalet fallolyckor har ökat tillsammans med antalet maskinolyckor.

För branschorganisationen Sveriges Byggindustrier (BI) är säkerheten ett prioriterat område. Därför satsas nu 50 miljoner kronor under en femårsperiod i ett särskilt riktat projekt ”En säker arbetsplats”. Projektet ska bland annat hjälpa mindre företag efterfrågar stöd och rådgivning för att jobba bättre med säkerhetsfrågor.